TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE

Tłumaczenia przysięgłe są odmianą tłumaczeń pisemnych. Ich specyfika polega na tym, że tłumaczony jest każdy element występujący w oryginale, w tym: pieczęcie, dopiski, odnośniki itp., zgodnie z przepisami o tłumaczeniach przysięgłych. Każda przetłumaczona strona jest opatrywana pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego, który jest uprawniony do wykonywania tłumaczeń wymaganych przez urzędy.

Przykładami takich dokumentów są akty urodzenia, ślubu, zgonu, zaświadczenia o niekaralności, akty notarialne, pełnomocnictwa i umowy, dyplomy i świadectwa szkolne - wszystkie one muszą być przetłumaczone i uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego. Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych jest określone Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.08.1986 roku i zgodnie z nim przy obliczaniu wynagrodzenia za stronę rozliczeniową uważa się 25 wierszy, a za wiersz - 45 znaków maszynopisu lub rękopisu. Każdą rozpoczętą stronę liczy się za całą. W przypadku tłumaczeń sporządzonych w innym układzie maszynopisu niż 25 wierszy po 45 znaków na stronę przyjmuje się, że STRONA ROZLICZENIOWA TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁEGO TO 1125 ZNAKÓW. Dokumentem źródłowym dla tego rodzaju tłumaczeń są oryginały dokumentów, a jeśli Klient nie przekazuje do przetłumaczenia oryginału, lecz tylko kopię, to musi to być wyraźnie stwierdzone w opisie zawartym w tłumaczeniu przysięgłym. Po zakończeniu tłumaczenia Klient otrzymuje z powrotem wszystkie oryginały dokumentów.

Zobacz: biuro tłumaczeń w Toruniu

TŁUMACZENIA PISEMNE NIEUWIERZYTELNIONE

Są to tłumaczenia tekstów dostarczonych lub wskazanych przez Klienta, które opracowane są w dowolnej formie pisemnej. Dla poprawnego tłumaczenia tłumacz powinien od początku pracy dysponować całością tekstu. Efektem pracy tłumacza jest w tym przypadku tekst w innym języku, który wiernie odpowiada oryginałowi. Tłumacz nie jest zobowiązany do tłumaczenia dosłownego, lecz ma za zadanie oddać wiernie sens tekstu źródłowego zgodnie z naturą i specyfiką obu języków. Nie wolno mu dodawać treści i znaczeń, których tekst oryginalny nie zawiera. Jednostką rozliczeniową pomiędzy Klientem a tłumaczem jest tzw. strona rozliczeniowa (zwykle 1800 znaków ze spacją). Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia itp.) oraz uzasadnione budową zdań przerwy między nimi. Ocena ilości znaków tłumaczenia, a tym samym ilości stron umownych do rozliczenia z Klientem przed, a nawet w trakcie tłumaczenia jest bardzo trudna i może być dokonana na prośbę Klienta tylko z możliwym przybliżeniem. Wynika to z faktu, że przedmiotem umowy na tłumaczenie tekstu zawieranej z Klientem jest zawsze cena za jedną stronę umowną. Ostateczna ilość znaków i stron tłumaczenia jest znana dopiero w chwili jego ostatecznego zakończenia i ta ilość jest rozliczana z Klientem. Tłumacz jest zobowiązany wykazać Klientowi, że rozliczana ilość stron jest właściwa. Obecnie jest to bardzo łatwe, gdyż najpopularniejszy edytor tekstów Word w każdej wersji umożliwia bezpośredni odczyt ilości znaków ze spacją każdego pliku tekstowego (pola tekstowe dolicza się osobno).

TŁUMACZENIA PISEMNE SPECJALISTYCZNE
Tłumaczenia specjalistyczne to w zasadzie tłumaczenia pisemne, identycznie wykonywane i rozliczane, z tym że tekst jest specjalistyczny - dotyczy specyficznej tematyki np. prawnej, technicznej, ekonomicznej, medycznej i posługuje się pojęciami charakterystycznymi dla określonej dziedziny wiedzy. Język stosowany w takich tekstach jest znany określonemu środowisku zawodowemu. Odnalezienie w słowniku danego słowa nie jest w żadnym razie wystarczające dla poprawnego tłumaczenia. Tam, gdzie tylko istnieje taka możliwość, tłumacz korzysta z konsultacji specjalisty w danej dziedzinie, który nie zna wprawdzie języka, lecz potrafi pomóc tłumaczowi w zrozumieniu problemu i w wyborze właściwych terminów specjalistycznych. Niekiedy zwracamy się do Klienta o umożliwienie bezpłatnego skonsultowania tekstu z zatrudnionym tam specjalistą. Wszystko to zmierza do podniesienia jakości tłumaczenia.

Tego rodzaju tłumaczenia są bardzo pracochłonne, wymagające wyższych kwalifikacji, a zatem odpowiednio droższe od tłumaczeń ogólnych.

TŁUMACZENIA USTNE

Tłumaczenia ustne, które wykonujemy to tłumaczenia konsekutywne (bez kabiny, stosowane podczas konferencji, negocjacji, szkoleń, prezentacji, posiedzeń rad nadzorczych itp. - osoba mówiąca robi przerwę co kilka zdań, aby dać tłumaczowi czas na tłumaczenie).

Tłumaczenia ustne mogą też być tłumaczeniami przysięgłymi. Mają one miejsce wszędzie tam, gdzie cudzoziemiec staje przed urzędnikiem państwowym np. u notariuszy, na policji, w sądach, urzędach stanu cywilnego. Warunki pracy i wynagrodzenia w przypadku tłumaczeń ustnych są również specjalnie określone, tzn. czas pracy tłumacza liczony jest od godziny, na którą został zamówiony. Wszystkie przerwy dla uczestników spotkania czy konferencji dotyczą również tłumacza i są wliczane w jego czas pracy. Zaleca się dostarczenie tłumaczowi materiałów pomocniczych związanych z tematyką spotkania z takim wyprzedzeniem, aby miał on czas na odpowiednie przygotowanie się. Jeśli spotkanie ma miejsce poza siedzibą tłumacza, Klient pokrywa koszty przejazdu i pobytu tłumacza. Rozliczanie tłumaczeń ustnych odbywa się na podstawie 4-godzinnych bloków.

Skype lessons

nauczymy cię gdziekolwiek jesteś

Lekcje na Skype

 

lekcje na Skype

Kontakt

Conversa Studio Języków Obcych

ul. Kozacka 42/9

87-100 Toruń

tel/fax +48 (56) 621-08-47

kontakt